Hrvatski zavod za telemedicinu objavio je natječaj za zapošljavanje u "Narodnim novinama" br. 21/18 od 02. ožujka 2018. godine.

Rok za dostavu prijava je 19. ožujak 2018. godine.

 

OBAVIJEST - POZIVI NA PISMENA TESTIRANJA:

Radno mjesto 1: - načelnik odjela u Službi za informacijske tehnologije i integraciju, Odjel za administraciju informacijskih sustava i tehničku podršku (1 izvršitelj), na neodređeno puno radno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci.

Pismeni ispit će se održati u prostorijama Hrvatskog zavoda za telemedicinu na adresi Ksaver 211, Zagreb u terminu: dana 04. travnja 2018. godine s početkom u 08:30 (grupa 1), 10:00 (grupa 2) i 14:30 (grupa 3).

Pismeni ispit za će sadržavati pitanja iz slijedećih područja:
- Operativni sustavi (Linux, MS Windows),
TCP/IP mreža (routing, firewall, protokoli),
Virtualizacija (pojmovi, hypervisor),
Web (html, php),
provjera znanja engleskog jezika.
 

 

- Radno mjesto 2: - viši stručni savjetnik za informatiku u Službi za informacijske tehnologije i integraciju, Odjel za administraciju informacijskih sustava i tehničku podršku (1 izvršitelj), na neodređeno puno radno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci.

Pismeni ispit će se održati u prostorijama Hrvatskog zavoda za telemedicinu na adresi Ksaver 211, Zagreb u terminu: dana 04. travnja 2018. godine s početkom u 11:30 (grupa 1), 12:00 (grupa 2) i 14:30 (grupa 3).

Pismeni ispit za će sadržavati pitanja iz slijedećih područja:
- Operativni sustavi (Linux, MS Windows),
TCP/IP mreža (routing, firewall, protokoli),
Virtualizacija (pojmovi, hypervisor),
Web (html, php).

 

- Radno mjesto 3: za radno mjesto br. 3. administrativni referent u Službi za opće i pravne poslove, Odjel za opće i pravne poslove (1 izvršitelj), na neodređeno puno radno vrijeme s probnim rokom od 2 mjeseca.

Pismeni ispit će se održati u prostorijama Hrvatskog zavoda za telemedicinu na adresi Ksaver 211, Zagreb u terminu:
- dana 11. travnja 2018. godine s početkom u 08:30 (grupa 1), 10:00 (grupa 2), 11:30 (grupa 3), 13:00 (grupa 4) i 14:30 (grupa 5),
- dana 12. travnja 2018. godine s početkom u 08:30 (grupa 1), 10:00 (grupa 2), 11:30 (grupa 3), 13:00 (grupa 4) i 14:30 (grupa 5),
- dana 13. travnja 2018. godine s početkom u 08:30 (grupa 1), 10:00 (grupa 2), 11:30 (grupa 3), 13:00 (grupa 4) i 14:30 (grupa 5).

Pismeni ispit za će sadržavati pitanja iz slijedećih područja: 
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09),
- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 07/09),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, br. 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17),
- poznavanje rada na računalu.

 

- Radno mjesto 4: - viši stručni savjetnik u Službi za ekonomske poslove, Odjel za financijske i računovodstvene poslove, 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci.

Pismeni ispit će se održati u prostorijama Hrvatskog zavoda za telemedicinu na adresi Ksaver 211, Zagreb u terminu: dana 03. travnja 2018. godine s početkom u 08:30 (grupa 1), 10:00 (grupa 2), 11:30 (grupa 3), 13:00 (grupa 4), 14:30 (grupa 5).


Pismeni ispit za će sadržavati pitanja iz slijedećih područja:
- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 15/15, 87/16 i 03/18),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10, 19/14),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 03/15, 93/15, 135/15, 02/17 i 28/17),
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine br. 124/17),
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/17).

 
 

Tekst natječaja:

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine”, broj 128/17) i članka 28. Statuta Hrvatskog zavoda za telemedicinu, uz suglasnost Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/18-03/32, URBROJ: 534-03-1-1/5-18-02 od 11. siječnja 2018., te uz suglasnost Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/18-03/122, URBROJ: 534-03-1-1/5-18-02 od  09. veljače 2018. godine, ravnatelj Hrvatskog zavoda za telemedicinu, Ksaver 211, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1.     načelnik odjela u Službi za informacijske tehnologije i integraciju, Odjel za administraciju informacijskih sustava i tehničku podršku (1 izvršitelj), na neodređeno puno radno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci, (opis radnog mjesta)

      Uvjeti radnog mjesta:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničkog ili računarskog usmjerenja,

-  najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci,

-  znanje iz relevantnih područja vezanih uz opis radnog mjesta,

-  poznavanje rada na računalu,

-  znanje engleskog jezika,

-  vozačka dozvola B kategorije.

2.     viši stručni savjetnik za informatiku u Službi za informacijske tehnologije i integraciju, Odjel za administraciju informacijskih sustava i tehničku podršku (1 izvršitelj), na neodređeno puno radno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci, (opis radnog mjesta)

Uvjeti radnog mjesta:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničkog ili računarskog usmjerenja, 

-  znanje iz relevantnih područja vezanih uz opis radnog mjesta,

-  poznavanje rada na računalu,

-  vozačka dozvola B kategorije.

3.     administrativni referent u Službi za opće i pravne poslove, Odjel za opće i pravne poslove (1 izvršitelj), na neodređeno puno radno vrijeme s probnim rokom od 2 mjeseca, (opis radnog mjesta)

      Uvjeti radnog mjesta:

-  srednja stručna sprema upravne ili druge odgovarajuće struke,

-  jedna (1) godina radnog iskustva u struci,

-  znanje iz relevantnih područja vezanih uz opis radnog mjesta,

-  poznavanje rada na računalu.

4.     viši stručni savjetnik u Službi za ekonomske poslove, Odjel za financijske i računovodstvene poslove, 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci, (opis radnog mjesta)

Uvjeti radnog mjesta:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja,

-  znanje iz relevantnih područja vezanih uz opis radnog mjesta,

-  poznavanje rada na računalu.

U prijavi na natječaj OBAVEZNO je navesti podatke o podnositelju prijave (ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa), naziv ili redni broj radnog mjesta na koje se prijavljuje te priložiti životopis. Prijava u kojoj neće biti navedeni traženi podaci smatrati će se nepotpunom.

Nepotpune i nepravodobne prijave te prijave poslane telefaksom neće se razmatrati.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri primanju u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pravovremeno obaviješteni o provjeri znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje posla. Kandidati se na testiranje pozivaju e-mailom ili telefonom najmanje 5 dana prije provjere znanja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Svi kandidati su dužni pri dolasku na testiranje donijeti sa sobom slijedeće dokumente koji se prilažu uz njegovu prijavu:

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice,

-  diplomu završene škole - preslika -  za radna mjesta br. 1., 2. i 4., 

-  svjedodžbu završene škole - preslika - za radno mjesto br. 3.,

-  uvjerenje o nekažnjavanju - izvornik ili ovjerena preslika, ne stariji od 6 mjeseci,

-  vozačka dozvola - preslika - za radno mjesto br. 1. i 2.,

-  dokaz o ukupnom radnom iskustvu - preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. (sve stranice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), odnosno elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i/ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji izdanu na osobno traženje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. Odabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa moraju dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

Način na koji će se vršiti testiranje kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje, biti će objavljeni na web-stranici Hrvatskog zavoda za telemedicinu (www.ztm.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.

Očekivani početak rada je odmah po završetku postupka testiranja kandidata i donošenju Odluke o izboru kandidata.

Opisi poslova i podaci o koeficijentima radnih mjesta biti će objavljeni na web stranici Hrvatskog zavoda za telemedicinu (www.ztm.hr) po objavi natječaja u “Narodnim novinama”.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama”, osobno ili preporučenom poštom na adresu: Hrvatski zavod za telemedicinu, Ksaver 211, Zagreb, ili na e-mail natjecaj@ztm.hr, s naznakom: “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta”.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Opis poslova i koeficijenti radnih mjesta:

Radno mjesto br. 1.)

Ustrojstvena jedinica

Služba za informacijske tehnologije i integraciju

Odjel za administraciju informacijskih sustava i tehničku podršku

Radno mjesto

Načelnik odjela

Broj izvršitelja

1

Opis poslova

 • obavlja poslove načelnika odjela za administraciju informacijskih sustava i tehničku podršku,
 • obavlja složenije i stručne poslove i radne zadatke u okviru svoje specijalnosti iz djelokruga rada odjela i službe,
 • izrađuje plan rada odjela (srednjoročne i kratkoročne radne zadatke) i nadzire njegovo provođenje,
 • sudjeluje u znanstvenim i stručnim istraživanjima,
 • izrađuje načine postupanja u različitim procesima rada,
 • izrađuje izvješća o svom radu,
 • provodi poslove stručnog savjetovanja ostalim službama, odjelima i ravnatelju iz svog područja rada,
 • provodi poslove integracije telemedicinskih centara, razvoja i održavanja informacijsko-komunikacijske infrastrukture, održavanja aplikacija i baza podataka, edukacije tražitelja usluge i telekonzultanata za obavljanje djelatnosti telemedicine, organizirane tehničke podrške svim korisnicima osnovne mreže telemedicinskih centara,
 • obavlja nadzor nad radom zdravstvenih radnika i telemedicinskih centara, provjeru znanja i sukladnosti za izdavanje odobrenja za rad telemedicinskih centara i zdravstvenih radnika,
 • sudjeluje u obavljanju inspekcijskih, upravnih i stručnih poslova vezanih uz nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata za telemedicinsku djelatnost,
 • sudjeluje u provođenju programa mjera zdravstvene zaštite za implementaciju direktiva Europske unije vezanih uz telemedicinsku djelatnost,
 • sudjeluje u razvoju programske podrške i uređaja za potrebe Zavoda i telemedicinske djelatnosti,
 • sudjeluje pri definiranju protokola i organizacije rada u telemedicinskim centrima,
 • primjenjuje sigurnosne politike za zaštitu komunikacijske infrastrukture, podataka, opreme i prostora,
 • provodi zaštitu osobnih podataka za telemedicinske usluge u bazama podataka i arhivama Zavoda,
 • surađuje s ostalim službama na uvođenju novih telemedicinskih usluga i otvaranju novih telemedicinskih centara,
 • nadogradnja i održavanje računalnog sustava, sustava baza podataka, mrežnog sustava, programske podrške, komunikacijske opreme te računalne opreme Zavoda,
 • oblikovanje i definiranje sigurnosnih politika i pravila,
 • nadzor kakvoće primljenih i otpremljenih podataka i poduzimanje odgovarajućih mjere u slučajevima neispravnosti,
 • primjena novih uređaja i tehnologija,
 • administracija komunikacijskih i računalnih sustava Zavoda te sistemsko održavanje poslužitelja,
 • dnevni nadzor komunikacijskih i računalnih sustava,
 • identifikacija i rješavanje tehničkog problema,
 • priprema i izrada projektne dokumentacije i dokumentacije o sustavu,
 • planiranje i izvršavanje edukacije i certificiranja korisnika te izrada dokumentacije za edukaciju,
 • vodi komunikaciju s dobavljačima i servisima opreme u vezi jamstvenih uvjeta i servisa opreme,
 • izrađuje nacrte složenijih izvješća i akata vezanih uz administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga odjela,
 • prikuplja, obrađuje i analizira složenije podatke na hrvatskom i engleskom jeziku,
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi popratnih materijala te izrađuje bilješke,
 • obavlja složenije stručne poslove vezane uz provođenje projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije, što obuhvaća proučavanje, analizu dokumentacije, praćenje provedbe programa i projekata, i to uz češći nadzor, opće i specifične upute voditelja službe,
 • surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija,
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika,
 • obavlja ostale poslove koje mu povjeri voditelj službe ili ravnatelj Zavoda.

Uvjeti za raspored

Prema odluci ravnatelja, temeljem provedenog javnog natječaja:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničkog ili računarskog usmjerenja,
 • najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci,
 • znanje iz relevantnih područja vezanih uz opis radnog mjesta,
 • poznavanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Koeficijent:

Položaj I vrste: 1,940

Radno mjesto br. 2.)

Ustrojstvena jedinica

Služba za informacijske tehnologije i integraciju

Odjel za administraciju informacijskih sustava i tehničku podršku

Radno mjesto

Viši stručni savjetnik za informatiku

Broj izvršitelja

1

Opis poslova

 • obavlja složenije i stručne poslove i radne zadatke u okviru svoje specijalnosti iz djelokruga rada odjela i službe,
 • sudjeluje u znanstvenim i stručnim istraživanjima,
 • provodi poslove integracije telemedicinskih centara, razvoja i održavanja informacijsko-komunikacijske infrastrukture, održavanja aplikacija i baza podataka, edukacije tražitelja usluge i telekonzultanata za obavljanje djelatnosti telemedicine, organizirane tehničke podrške svim korisnicima osnovne mreže telemedicinskih centara,
 • obavlja nadzor nad radom zdravstvenih radnika i telemedicinskih centara, provjeru znanja i sukladnosti za izdavanje odobrenja za rad telemedicinskih centara i zdravstvenih radnika,
 • sudjeluje u obavljanju inspekcijskih, upravnih i stručnih poslova vezanih uz nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata za telemedicinsku djelatnost,
 • sudjeluje u provođenju programa mjera zdravstvene zaštite za implementaciju direktiva Europske unije vezanih uz telemedicinsku djelatnost,
 • sudjeluje u razvoju programske podrške i uređaja za potrebe Zavoda i telemedicinske djelatnosti,
 • sudjeluje pri definiranju protokola i organizacije rada u telemedicinskim centrima,
 • primjenjuje sigurnosne politike za zaštitu komunikacijske infrastrukture, podataka, opreme i prostora,
 • provodi zaštitu osobnih podataka za telemedicinske usluge u bazama podataka i arhivama Zavoda,
 • surađuje s ostalim službama na uvođenju novih telemedicinskih usluga i otvaranju novih telemedicinskih centara,
 • nadogradnja i održavanje računalnog sustava, sustava baza podataka, mrežnog sustava, programske podrške, komunikacijske opreme te računalne opreme Zavoda,
 • oblikovanje i definiranje sigurnosnih politika i pravila,
 • nadzor kakvoće primljenih i otpremljenih podataka i poduzimanje odgovarajućih mjere u slučajevima neispravnosti,
 • primjena novih uređaja i tehnologija,
 • administracija komunikacijskih i računalnih sustava Zavoda te sistemsko održavanje poslužitelja,
 • dnevni nadzor komunikacijskih i računalnih sustava,
 • identifikacija i rješavanje tehničkog problema,
 • priprema i izrada projektne dokumentacije i dokumentacije o sustavu,
 • planiranje i izvršavanje edukacije i certificiranja korisnika te izrada dokumentacije za edukaciju,
 • vodi komunikaciju s dobavljačima i servisima opreme u vezi jamstvenih uvjeta i servisa opreme,
 • organizacija i rad u kontaktnom centru Zavoda,
 • brine se o sigurnosnim kopijama svih potrebnih podataka,
 • izrada projektne i tehničke dokumentacije,
 • izrađuje nacrte složenijih izvješća i akata vezanih uz administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga odjela,
 • prikuplja, obrađuje i analizira složenije podatke na hrvatskom i engleskom jeziku,
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi popratnih materijala te izrađuje bilješke,
 • obavlja složenije stručne poslove vezane uz provođenje projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije, što obuhvaća proučavanje, analizu dokumentacije, praćenje provedbe programa i projekata, i to uz češći nadzor, opće i specifične upute načelnika odjela,
 • surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija,
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika,
 • obavlja ostale poslove koje mu povjeri voditelj odjela ili službe ili ravnatelj Zavoda.

Uvjeti za raspored

Prema odluci ravnatelja, temeljem provedenog javnog natječaja:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničkog ili računarskog usmjerenja,
 • znanje iz relevantnih područja vezanih uz opis radnog mjesta,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Koeficijent:

Radno mjesto I vrste: 1,523

Radno mjesto br. 3.)

Ustrojstvena jedinica

Služba za opće i pravne poslove

Odjel za opće i pravne poslove

Radno mjesto

Administrativni referent

Broj izvršitelja

1

Opis poslova

 • obavlja stručne poslove i jednostavne radne zadatke u okviru svoje specijalnosti iz djelokruga rada odjela,
 • prikuplja, evidentira i obrađuje podatke i dokumentaciju službe, prema metodološkim i drugim uputama voditelja službe,
 • obavlja administrativne poslove (prima akte te ih upisuje u propisane očevidnike, vodi očevidnik o aktima i uredskom poslovanju, zaprima poštu sa signature i dostavlja spise organizacijskim jedinicama, vodi pismohranu Zavoda, vodi evidencije, prima i odgovara na telefonske pozive, organizira sastanke), obavlja prijepis, izrađuje nacrte dopisa i druge uredske poslove,
 • sudjeluje u postupku javne nabave,
 • vodi interne evidencije,
 • izrađuje nacrte izvješća za potrebe rada službi u Zavodu,
 • sudjeluje u postupcima provedbe posebnih programa, projekata i aktivnosti Hrvatskog zavoda za telemedicinu u administrativnom dijelu,
 • obavlja ostale poslove koje mu povjeri voditelj odjela ili službe ili ravnatelj Zavoda.

Uvjeti za raspored

Prema odluci ravnatelja, temeljem provedenog javnog natječaja:

 • srednja stručna sprema upravne ili druge odgovarajuće struke,
 • jedna (1) godina radnog iskustva u struci,
 • znanje iz relevantnih područja vezanih uz opis radnog mjesta,
 • poznavanje rada na računalu.

Koeficijent:

Radno mjesto III vrste:  0,824

Radno mjesto br. 4.)

Ustrojstvena jedinica

Služba za ekonomske poslove

Odjel za financijske i računovodstvene poslove 

Radno mjesto

Viši stručni savjetnik

Broj izvršitelja

1

Opis poslova

 • obavlja stručne poslove te složene i jednostavne radne zadatke u okviru svoje specijalnosti iz djelokruga rada odjela,
 • izrađuje financijske analize za potrebe implementacije projekata Zavoda, telemedicinskih zdravstvenih usluga i mreže telemedicinskih centara,
 • sudjeluje u planiranju državnog proračuna,
 • sudjeluje u planiranji i provođenju programa i projekata financiranih iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije i drugih programa stručno-tehničke pomoći Republici Hrvatskoj na području telemedicine,
 • sudjeluje u planiranju i provođenju projekata vezanih uz suradnju s međunarodnim organizacijama i institucijama, regionalnim organizacijama,
 • praćenje i primjena računovodstvenih i financijskih propisa,
 • izrada planova razvoja Zavoda, ekonomskih analiza, financijskih izvješća, planova prihoda i rashoda, obračuna o poslovanju,
 • obavljanje svih poslova i izrada dokumentacije vezanih uz glavnu knjigu, poslovanje sa Središnjom državnom riznicom, obračuna plaća za radnike Zavoda, vođenje blagajne, uredsko poslovanje te obračuna i likvidacije svih ulaza, izlaza i računa,
 • vođenje svih analitičkih knjigovodstvenih evidencija,
 • obrada i priprema svih dokumenata za knjiženje glavne knjige.
 • knjiženje i usklađivanje podataka u glavnoj knjizi i usklađivanje s analitikom,
 • izrada bruto bilance glavne knjige,
 • vođenje knjiga blagajne, ulaznih i izlaznih računa,
 • praćenje i primjena računovodstvenih i financijskih propisa,
 • obrada svih dodatnih isplata (ugovor o djelu, autorski honorari, putni nalozi i ostalo) i izrada blagajničkih izvještaja,
 • izrada mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih obračuna o poslovanju, te godišnjeg plana prihoda i rashoda,
 • obavlja složenije stručne poslove osiguranja kvalitete standarda i mjerila provedbe projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz pretpristupnih, strukturnih i ostalih fondova Europske unije,
 • proučava, analizira dokumentaciju, prati funkcioniranja sustava pripreme i provedbe projekata te kontrolu kvalitete dokumenata i postupaka, i to uz češći nadzor, opće i specifične upute načelnika odjela,
 • izrađuje nacrte složenijih izvješća i akata, sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi popratnih materijala,
 • surađuje sa službenicima tijela državne uprave i po potrebi odgovarajućih institucija Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija, odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada,
 • obavlja ostale poslove koje mu povjeri voditelj odjela ili službe ili ravnatelj Zavoda.

Uvjeti za raspored

Prema odluci ravnatelja, temeljem provedenog javnog natječaja:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja,
 • znanje iz relevantnih područja vezanih uz opis radnog mjesta,
 • poznavanje rada na računalu.

Koeficijent:

Radno mjesto I vrste: 1,523